EN
TR
  • Genel Satış Esasları ve Koşulları

Genel Satış Esasları ve Koşulları

1 Uygulanabilirlik
1.1. Portunus (metnin devamında “Satıcı” olarak anılacaktır) ile Alıcı arasındaki ilişki, münhasıran işbu belgedeki Genel Satış Esasları ve Koşullarına tabidir.
1.2. Genel Satış Esasları ve Koşulları, Özel Satış Esasları ve Koşulları, Satıcı tarafından Alıcının siparişinin teyidini müteakiben bağlayıcı olup, metnin devamında birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır.
1.3. Satıcının Sözleşmenin herhangi bir hükmünü yürütmemesi ya da yürütmekte ya da kısmen yürütmekte gecikmesi, şu anda ya da gelecekte Sözleşmeden doğan haklarının herhangi birinden bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.
1.4. Satıcı Genel ve Özel Satış Esasları ve Koşullarını Alıcıya fiyat teklifi ve faturaların bir parçası olarak iletmektedir.
1.5. Alıcı tek taraflı ya da örtük olarak, herhangi bir şekilde (örneğin basit gerçekleştirme) Sözleşmeye aykırı hareket edemez.  Sözleşme Alıcının genel ya da özel esasları ve koşullarının herhangi birinin uygulanmasını hariç tutmaktadır. Alıcı genel ya da özel koşullarının Sözleşmeye uygulanmadığını kabul etmektedir.

2 Fiyat Teklifleri ve Siparişler
2.1. Teklif edilen fiyatlar, bulunurluğa tabi olarak, fiyat teklifinde ya da proforma fatura belgesinde belirtilmiş olan takvim günleri için geçerlidir. Bir fiyat teklifi, Satıcı tarafından bir teklifi temsil etmekte ve Alıcı tarafından kabulün ardından dahi, Satıcıyı bağlamamaktadır. Yalnızca Satıcının sipariş teyidiyle yazılı kabulü bir Sözleşme oluşturmaktadır.
2.2. Sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe, Alıcı siparişlerini e-mail ya da faks yoluyla vermeli, siparişiyle ilgili tüm iletişimi bu kanallardan biri yoluyla yürütmelidir.
2.3. Satıcı Alıcı tarafından sunulan bilgilerin doğru olduğunu kabul etmektedir ve bunları fiyat teklifinin dayanağı olarak kullanabilir. Alıcı Satıcıya referans vererek bizzat bir sipariş verirse, Satıcı bunların gerekli Ürüne karşılık geleceğini varsayacaktır.

3 Konu
3.1. Her münferit satış işleminin konusu Sözleşmede açık bir şekilde açıklanmaktadır ve açıklanan parça(lar), donanım(lar), araç(lar), makine(ler) ve/ya da hizmet(ler)i kapsamaktadır. Konu, metnin devamında “Ürünler” olarak anılacaktır.
3.2. Alıcı Ürünlerin seçiminden bütünüyle sorumludur. Ürünler, Alıcının ihtiyaçlarına göre özel olarak oluşturulmuş olmayan standart kalemler ya da Alıcının talebi üzerine Satıcının Alıcı tarafından açıklanan özellikleri karşılamak üzere uyarladığı kalemlerdir. Ürünler alıcı tarafından belirtilen özellikleri karşılamadığında, şayet Ürünlerin Alıcının belirli ihtiyaçlarını karşılamadığı belirlenirse, Satıcı herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

4 Fiyat
4.1. Ürünlerin fiyatı Sözleşmede belirlenmektedir (metnin devamında “Satın Alma Fiyatı” olarak anılacaktır). Satın Alma Fiyatı KDV, vergiler, tarhlar, ithalat ve ihracat resimleri hariçtir. Satın Alma Fiyatı Ürünlerin teslimatı ya da toplanması ücretlerini ya da herhangi bir olası montaj, kurulum ve başlatma ya da duruma göre, hizmete alma maliyetlerini içermemektedir.

5 Ödeme
5.1. Alıcı Satın Alma Fiyatını ve Maliyetleri proforma faturada belirtilmiş olan program içerisinde, faturada anılan hesap numarasına havale yoluyla ve faturadaki ayrıntıları belirtmek suretiyle ödeyecektir. Ancak Satıcının teslimattan önce bir depozito ya da hatta tüm ödemeyi talep etme hakkı bulunmaktadır.
Bir şikayette bulunmak, Alıcıyı belirtilen süre içerisinde ödeme yapma yükümlülüğünden azletmemektedir.
5.2. Satın Alma Fiyatı ve Maliyetler, ancak Satıcı tarafından fiilen alındıkları andan itibaren geçerli bir şekilde ödenmiş olmaktadır.
5.3. Bu satın almayla ilgili ve bir adli muamele dahil herhangi bir nedenle doğan talepler durumunda dahi, Alıcının satın alma fiyatının ödemesini askıya alma ve/ya da geciktirme ya da Satıcıdan alacağına karşı mahsup etme hakkı bulunmamaktadır.
5.4. Borcun Madde 5.1’de belirtilen vade tarihinde tamamen ya da kısmen ödenmemesi durumunda, Alıcı, önceden bildirim yapılmaksızın, vade tarihinden tam ödemeye kadar kalan toplam tutar üzerinden yıllık %12 oranında bir gecikme faizi ödemekle yükümlüdür.
5.5. Satıcının Alıcının mali durumunun önemli ölçüde bozulmasına neden olabilecek herhangi bir koşulun farkına varması durumunda ve aynı zamanda Alıcı ticaret senedini zamanında kabul etmediğinde, Alıcının Satıcıyla ilişkili şirketlere karşı yükümlü oldukları dahil, kalan tüm tutarlar, bildirim yapılmasına gerek kalmaksızın, derhal muaccel olmaktadır. Yukarıda anılan durumda, Alıcının mali koşullarının performansını tehlikeye atacak duruma gelmesi halinde, Satıcının derhal ve bildirim süresi olmaksızın, kendi tasarrufuyla Sözleşmeyi yazılı bir bildirim göndererek feshetme hakkı bulunmaktadır. Böylesi bir durumda, Alıcı her tür tazminatla yükümlü ve Satıcının tazminat hakkına tabi olacaktır.
5.6. Şayet Satıcı sipariş verdiği tarihte faturanın bir üçüncü taraf için düzenlenmesini talep ederse, faturanın bir üçüncü taraf için düzenlenmesine rağmen, Alıcı tüm taahhütlerin yerine getirilmesine ilişkin asıl ve bölünemez sorumlu olarak kalmaktadır. 

6 Mülkiyetin ve riskin devri
6.1. Ürünlerin riski teslimat tarihinden itibaren Alıcıya aittir.
6.2. Ürünlerin mülkiyeti, Satın Alma Fiyatı ve Maliyetlerin tamamen ödendiği tarih ya da teslimattan geç olanına kadar Satıcıda kalmaktadır. Sonuç olarak, mülkiyetin devri, teslimat ya da Satın Alma Fiyatı ve Maliyetlerin tamamen ödenmesinden geç olanına kadar ertelenmektedir.
6.3. Ürünlerin mülkiyeti Alıcıya geçinceye kadar, Alıcı aşağıdakileri üstlenmektedir:
6.3.1. Ürünleri orijinal durumlarında tutmak ve Ürünleri varış yerinde hareket edemez hale getirmemek ya da Ürünleri başka bir malla karıştırmamak,
6.3.2. Satın Alma Fiyatı ve Maliyetler tamamen ödeninceye kadar Ürünleri tatminkar durumda tutmak ve Ürünleri –kısıtlama olmaksızın- savaş, su hasarı, patlama riskinden vs. doğanlar dahil her türlü kısmi ya da tamamen bozulmaya karşı korumak ve bunları Satıcının namına tam fiyatlarıyla Satıcı için makul bir şekilde tatminkar olacak tüm risklere karşı sigortalamak.
6.4. İşin olağan akışında, Alıcının mülkiyeti henüz Alıcıya geçmemiş olan Ürünleri yeniden satma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda, Alıcı müşterilerine karşı, mülkiyetin Satıcıda kalmasına ilişkin yeniden satıştan kaynaklanan tüm talepleri, bu Ürünler için Satın Alma Tutarına eşit bir tutarda böylesi Ürünlerin mülkiyeti Alıcıya geçmediği sürece Satıcıya temlik etmektedir. Alıcının bu yeniden satıştan doğan talepleri tahsil etme yetkisi bulunmaktadır. Satıcının talebi üzerine, Alıcı müşterilerine talebin temlikini bildirmeli ve Satıcını haklarını kullanması için gerekli tüm bilgileri Satıcıya teslim etmelidir.
6.5. Alıcı Satıcı ya da bağlı şirketlerinden birinin Ürünler ile ilgili ve Satıcı tarafından satıldıkları isim ve logonun tüm fikri mülkiyet haklarının münhasır sahibi olarak kaldığını kabul etmekte ve bunlar üzerinde herhangi bir talepte bulunmamayı taahhüt etmektedir.

7 Teslimat
7.1. Alıcıya teslimat, Satıcı ile Alıcı arasında Sözleşmede yazılı olarak aksi kabul edilmediği müddetçe, FCA İstanbul (Incoterms 2010) olarak yapılmaktadır. Yukarıdakilere karşın, Ürünlerin Alıcıya ya da Alıcı tarafından belirtilen bir adrese teslim edileceği yazılı olarak kabul edildiğinde, bu teslimat Alıcının yokluğunda yapılabilir. Bu durumda, Madde 5.1’e tabi olarak konşimento geçerli bir teslimat kanıtıdır.
7.2. Ambalaja hasar gelmesi ve/ya da yetersiz sayıda ambalaj bulunması durumunda, Alıcı Ürünlerin teslim edildiği anca bunu konşimentoya kaydedecektir. Satıcıyı yazılı olarak, faks yoluyla, Ürünlerin teslimatını izleyen on iki (12) saat içerisinde bilgilendirecektir.
7.3. Teslimat süreleri yalnızca gösterme amaçlıdır ve Alıcı için elzem değildir. Geç teslimat ya da Sözleşmenin yürütülmesinin maddi imkansızlığı, Satıcının masrafında tazminat ya da Alıcı tarafından Ürünlerin teslim alınmasının reddi için bir neden olamaz.
7.4. Olası bir açıkça kabul edilen teslimat süresi ancak Satıcıda teslimatı uygulamak için gerekli tüm bilgiler ve belgelerin bulunduğu anda başlamaktadır.
7.5. Sözleşmedeki geç teslimat durumunda Satıcı açıkça ve yazılı olarak tazminatı kabul ederse, bu tazminat ancak Alıcı Satıcıya taahhütlü postayla, teslimat süresinin sonundan itibaren beş (5) takvim günlük süre içerisinde geciken teslimat süresinden ötürü temerrüde düştüğünü, karşıladığı zararın kanıtını ekleyerek bilgilendirmede bulunursa muaccel olacaktır. Bununla birlikte, geç teslimat Mücbir Sebepten ötürü ya da Alıcının kusuru olduğunda, tazminat Satıcıyı bağlamayacaktır. Son durumda, Alıcı karşılaşılan zarar ve karşılanan masrafla yükümlüdür. Mücbir Sebep kısıtlama olmaksızın şunlar olarak tanımlanmaktadır: yetkililerin emri, seferberlik, savaş, salgın hastalık, lokavt, grev, gösteri, kusurlar, yangın, sel, patlama, hammaddelerin ya da işgücünün bulunmaması, değişen ekonomik koşullar, vandalizm, istisnai hava koşulları ve Satıcının bu koşulların beklenmedikliğini göstermesi gerekmeksizin, Satıcının kontrolünün ötesindeki ve olağan iş akışını etkileyen tüm koşullar. Her durumda, geç teslimattan ötürü olası tazminat geç teslimat tarihinden sonraki 28. iş gününü izleyen her tam hafta için Satın Alma Fiyatının %0,5’iyle, azami tutar Satın Alma Fiyatının %5’ine eşit olacak şekilde sınırlıdır.
7.6. Alıcı Sözleşmeyi feshetmek için Satıcının geç teslimatına başvuramaz.
7.7. Kısmi teslimat yapıldığında ve Alıcı sonradan teslimatı kabul etmeyi reddettiğinde ya da Alıcı sonradan teslimatı imkansız kıldığında, teslim edilmiş olan Ürünlerin faturalandırılan tutarı derhal muaccel olmaktadır ve Alıcı Sözleşmenin yürütülmeyen kısmının Satın Alma Fiyatının en az %35’i olarak belirlenen tazminatı ödemekle yükümlüdür ve bu ödeme Satıcının daha fazla hasarı kanıtlama hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

8 Elde tutma hakkı
8.1. Maliyetler ve/ya da Satış Fiyatının ödemesinin kısmen ya da yapılmaması durumunda, Satıcının kendisine Alıcı tarafından verilen tüm kalemler ve belgeleri kalan tutar artı faizler ve masraflar tamamen ödeninceye kadar elinde tutma hakkı bulunmaktadır.

9 Ürünlerin durumu ve Satıcının garantisi
9.1. İkinci el Ürünler Alıcı tarafından oldukları gibi teslimat tarihinde alınmaktadır. İkinci el Ürünlerin Alıcı tarafından teslimat tarihinde Incoterm Madde 7.1’de açıklandığı üzere alınması, Ürünlerin kabul edildiğini göstermektedir.
9.2. Şayet Alıcı yeni Ürünlerin siparişe uymadığı ya da görünür bir şekilde hasarlı olduğu görüşündeyse, Alıcı Ürünlerin teslimatından sonra 48 saat içerisinde Satıcıya yazılı bir şikayette bulunacaktır. Şayet Satıcı yukarıda anılan süre içerisinde Alıcıdan yazılı bir şikayet almamışsa, Alıcı Ürünleri kabul etmiş sayılacaktır.
9.3. Gizli kusurlar Alıcı tarafından Satıcıya Alıcı tarafından fark edildikten ya da normal olarak fark edilmesi gereken tarihten sonraki beş (5) iş günlük bir süre içerisinde ve her durumda Ürünlerin teslim edildiği tarihten sonraki üç (3) aylık bir süre içerisinde taahhütlü postayla bildirilmelidir.
9.4. Boyuta göre üretilen ya da Ürünler söz konusu olduğunda, Satıcı yalnızca Ürünlerin elzem bileşenlerini etkileyen ve Alıcıyı radikal onarımlar yaptırmak zorunda bırakan gizli kusurlardan, Alıcının bu gizli kusurları bilse Sözleşmeyi asla imzalamayacağı ölçüde sorumlu olacaktır.
9.5. Aşağıdaki durumlarda Satıcının Alıcıyı tazmin etmesi gerekmemektedir:
9.5.1. Alıcı ya da herhangi bir üçüncü taraf Ürünler üzerinde onarımlar ya da değişiklikler yapmış ya da yapmaya çalışmıştır ya da
9.5.2. Kusurlar yanlış ya da anormal kullanımın, örneğin Ürünlerin makul olarak uygun oldukları amaç dışında bir amaçla kullanımının, doğru kullanım, montaj, bakım, kurulum  talimatlarına uymayan bir şekilde deneyimsiz kullanımın, ya da Ürünlerin kullanıldığı yerde geçerli olan teknik kurallar ya da emniyet kurallarına uygun olmayan kullanımın sonucudur; ya da
9.5.3. Olağan aşınmayla, Alıcının  deneyimsizliği ve/ya da ihmaliyle, fazla yüklemeyle, yetkisiz müdahalelerle, umulmadık olaylarla ve Mücbir Sebeplerle ilgili bir hasar meydana gelmiştir; ya da
9.5.4. Kusurlar Özel Satış Esasları ve Koşullarına özellikle Ürün İadesi İlkelerinde uygun bir şekilde Satıcıya yazılı olarak ayrıntılı bir biçimde zamanında (yukarıda Madde 9.3 ve 9.4’te anılan süreler içerisinde) bildirilmemiştir.
9.6. Ürünlerde yukarıda anıldığı üzere herhangi bir uygunsuzluk, görünür hasar ya da gizli kusur varsa ve Satıcının teknisyenlerinin incelemesinden sonra, Ürünlerin Alıcı tarafından bildirilen kusurlardan, uygunsuzluktan ya da görünür hasarlardan etkileneceği belirlenirse, bunun ardından Satıcının uzman görüşüne ve kendi seçimine göre Ürünleri onarabileceği ya da bir fiyat indirimine izin verebileceği ya da Sözleşmenin Satın Alma Fiyatının geri ödenmesi ve Ürünlerin iadesiyle feshedilebileceği üzerinde mutabık kalınmıştır. Alıcının ilave tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.
9.7. Satıcının fiyatını iade ettiği ya da değiştirdiği Ürünlerin mülkiyeti kendiliğinden Satıcıya devredilecektir. Tüm nakliyat, gümrük, montaj, demontaj, Satıcının temsilcilerinin tüm seyahat ve konaklama masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.
9.8. Tüm zımni garantiler ya da koşullar hukukun izin verdiği ölçüde hariç tutulmaktadır.

10 Şikayetler ve Ürün iadeleri
10.1. Tüm şikayetler ve Ürün iadeleri, Satıcının ilgili web sayfasında bulunan Ürün İadelerine ilişkin İlkelere uygun bir şekilde yönetilecek ve yorumlanacaktır.

11 Yükümlülük
11.1. Aşağıdaki hükümler Satıcının Sözleşme ihlaline ve ihmal dahil, Sözleşmeden ya da Sözleşmeyle bağlantılı olarak doğan tüm taahhütler, beyanlar ya da hileli eylem ya da ihmale ilişkin Alıcıya karşı tüm yükümlülüğünü (çalışanlarının, temsilcilerinin ve alt yüklenicilerinin eylemleri ve ihmallerine ilişkin yükümlülük dahil) açıklamaktadır.
11.2. Satıcının işbu Sözleşmeyle üstlenilen açık taahhütleri ihlalinin doğrudan sonucu olarak doğan tazminata halel getirmeksizin, Satıcının yükümlülüğü geçerli kanuna uygun bir şekilde zorunlu olan yükümlülükle sınırlıdır.
11.3. Şayet Satıcı Madde 11.2’ye uygun bir şekilde yükümlü olursa, Satıcı asla Alıcıya karşı doğrudan, dolaylı ya da sonuç niteliğindeki herhangi bir saf ekonomik zarar, kar kaybı, iş kaybı, itibar azalması ya da diğerlerine ya da Sözleşmeden ya da bununla ilgili olarak doğan sonuç niteliğindeki tazminat taleplerine (nedeni her ne olursa olsun) ilişkin olarak yükümlü tutulamaz.
11.4. Şayet Satıcı Madde 11.2’ye uygun bir şekilde yükümlü olursa, bu yükümlülüğün azami tutarı her durumda açıkça Satın Alma Fiyatının tutarıyla sınırlıdır.
11.5. Üçüncü tarafların Alıcı tarafından üçüncü taraflara teslim edilmiş olan Ürünlerdeki bir kusurdan doğan zararın sonucu olarak kendisine başvurduğu Alıcının hiçbir durumda Satıcıya karşı bir tazminat talebinde bulunma yetkisi bulunmamaktadır.

12 Askıya alma ve tasfiye
12.1. Madde 5.1’de açıklanan vade tarihinde münferit bir satış işlemiyle ilgili bir faturanın ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda, Satıcının yeni bir münferit satış işlemi yapmayı reddetme ya da Alıcıyla devam eden bir münferit satış işlemindeki taahhütlerini yerine getirmeyi askıya alma yetkisi bulunacaktır.
12.2. Madde 12.1’e halel getirmeksizin, Sözleşmeyi akdettikten sonra Alıcının finansal durumunun önemli ölçüde bozulmasına neden olabilecek bir koşulu Satıcının fark etmesi durumunda, Satıcının taahhütlerini askıya alma hakkı bulunmaktadır. Şayet Satıcı Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi askıya alırsa, bunu Alıcıya derhal bildirmelidir.
12.3. Satıcı Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeden önce Alıcının ciddi bir kusurla suçlanacağını Satıcının net bir şekilde anlaması durumunda, Satıcının Sözleşmeye son verildiğini beyan etme hakkı bulunmaktadır.

13 Çeşitli Hükümler
13.1. Sözleşmenin bir ya da birkaç hükmünün geçersiz olduğunun beyan edilmesi durumunda, bu hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliğini etkilemeyecektir. Taraflar, karşılıklı onayla, böylesi geçersiz kılınan hükmü tamamen ya da büyük ölçüde aynı ekonomik etki taşıyan geçerli bir hükümle değiştirmek için ellerinden gelen çabayı gösterecektir.
13.2. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, iş günleri şunlar olarak kabul edilmektedir: Satıcının ülkesinde resmi tatil olduğu durumlar haricinde, her ikisi de dahil olmak üzere Pazartesiden Cumaya.

14  Temlik
14.1. Satıcı Sözleşmeyi ya da herhangi bir kısmını herhangi bir kişi, firma ya da şirkete temlik edebilir.
14.2. Alıcının Sözleşmeyi ya da herhangi bir kısmını Satıcının önceden yazılı onayı olmaksızın temlik etme yetkisi bulunmayacaktır.

15 Uygulanacak hukuk
15.1. Genel ve Özel Satış Esasları ve Koşulları ve Bağlı Esaslarda açıkça bildirilmeyenlere ilişkin olarak, taraflar işbu Sözleşmeyi yöneten, Satıcının kurulduğu ülkenin hukukuna başvuracaktır. Malların Uluslararası Satışına ilişkin Viyana Konvansiyonu’nun uygulanması açıkça hariç tutulmaktadır.

16 Yetkili mahkeme
16.1. Sözleşmenin yorumlanması ve yürütülmesine ilişkin tüm ihtilaflar, tüm diğer yetkili mahkemeler açıkça hariç tutulmak üzere, Satıcının kayıtlı ofisine en yakın yetkili Mahkemelerin, yani İstanbul hukuk mahkemelerinin münhasır yetkisine sunulacaktır.
16.2. Madde 16.1 Satıcının lehine işleyecek ve buna göre Satıcı, kendi tasarrufuyla, Madde 16.1’de açıklanan münhasır yargıdan feragat etme ve bu nedenle kendi yerinde ve yargı yetkisi haiz tüm diğer mahkemelerde muameleler başlatma yetkisine sahip olacaktır.