EN
TR

Ticari faaliyetlerimizde şeffaflığa ve dürüstlüğe değer veririz.

I ) Yasalara ve toplum kurallarına uyma Yasalara uyma, Portunus politikalarının temelinde yatan temel ilkedir. Tüm personelden yasa ve yönetmeliklere bağlı olmaları ve bunlara uymaları beklenir. Faaliyet gösterdiğimiz her yargı yetkisinde iyi bir kurumsal vatandaş olmak istiyoruz. Şeffaflığa ve ticari dürüstlüğe değer veriyor ve ekonomik, çevresel ve sosyal performansın birlikte ticari faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği desteklemenin temelini oluşturduğunu biliyoruz. Portunus, çalışma ve sürdürülebilir kalkınma alanında insan haklarının korunması, dernek kurma özgürlüğü, cebri ve zorla çalıştırmanın ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını destekler.
 
II ) İş Ahlakı Çıkar çatışması: Bir kişinin özel çıkarları, Şirket çıkarlarıyla çatıştığında çıkar çatışması ortaya çıkar. Portunus’un personelinden ve yönetim kurulu üyelerinden, şirket çıkarlarını gözeterek hareket etmeleri beklenir. Sonuç olarak her çalışan profesyonel faaliyetlerinin dışında şirketin bir rakibi, müşterisi veya tedarikçisiyle daimi finansal çıkarlar sağlamaktan kaçınarak çıkar çatışması durumlarını önlemek zorundadır. İş ilişkilerinin tesisi, objektif kriterleri temel almak zorundadır. Dolayısıyla çalışanlar ve görevliler, şirketin bir rakibinden, müşterisinden veya tedarikçisinden herhangi bir hediye, ödeme veya farklı değerli şeyler almamalıdır. İçeriden bilgi yönetimi; halka açık olmayan bilgiler, yetkililer tarafından halka açıklanana kadar gizli tutmalıdır. Kişisel mali faydalar sağlamak için halka açık olmayan bilgilerin kullanılması veya bu bilgileri dikkate alarak bir yatırım kararı verebilecek üçüncü taraflarla paylaşılması, hem şirketin ahlak kurallarına aykırıdır hem de hukuk dışıdır. İçeriden bilgiye dayalı ticaret ve içeriden bilgi kullanımı, içeriden bilgi mevzuatına tabidir ve finansal denetleme otoriteleri tarafından izlenmektedir. Portunus, içeriden bilgilerle işlem yapan ve uğraşan herkesin Portunus İçeriden Bilgi Yönetmeliklerinde yer alan kurallara uymasını bekler. Adil rekabet; ekonomik verimlilik için rekabet gereklidir ve Portunus’un inandığı serbest teşebbüsün kilit bir unsurudur. Serbest ve adil rekabeti düzenleyen kurallara uyuyor ve yürürlükteki antitröst ve rekabeti düzenleyici diğer yasalara uymayı taahhüt ediyoruz. FMH ve diğer varlıklar; fikri mülkiyet haklarını gözetiyor ve teknoloji ve teknik bilgileri bu hakları koruyarak aktarıyoruz. Ayrıca şirket varlıklarının ve kaynaklarının doğru kullanımından ve korunmasından sorumluyuz. Her birey, şirket varlıklarını bozulmaya, tahrifata, dolandırıcılığa, kayıp ve çalıntıya karşı korumaya gayret göstermelidir.
 
III ) Müşteri ilişkileri Müşterilerimizin başarısı, kendi başarımızın anahtarıdır. Müşterilerimizin beklentilerini sürekli olarak karşılayabilmek ve aşabilmek için müşterilerimize uzun vadede bağlıyız. Mevcut ve yeni müşteriler için tercih edilen tedarikçi olmaya çalışıyoruz. Kelimelerimize ve hareketlerimize yansıyan dürüstlükle karşılıklı güven tesis ediyoruz. Dolayısıyla müşterilerimize verdiğimiz sözler, doğru ve gerçektir. Bu davranışı müşterilerimizden de bekliyoruz.
 
IV ) Tedarikçi ilişkileri Tedarikçilerimizi özenle ve şahsi gerekçelere yer vermeden, kalite, güvenilirlik, teslimat ve fiyat gibi objektif etmenler temelinde seçiyoruz. Tedarikçilerin işlerini uluslararası insan haklarına ve çevre yasa ve uygulamalarına uygun olarak yürütmeleri beklenir. Ayrıca tedarikçilerin ve taşeronların hareketlerinde ve faaliyetlerinde, faaliyet gösterdikleri ülkelerin ulusal yasalarına uymaları beklenir. Bu İş Ahlak Kurallarının tedarikçilerimiz arasında uygulanmasını destekliyor ve bu konuyla ilgili hareketlerini izlemeye çalışıyoruz.
 
V ) İş ortamı FMH ve diğer varlıklar; Personelin sağlık ve emniyetinin sağlanması şirket önceliğidir. Tüm personel emniyetli ve sağlıklı bir ortamda çalışma hakkına sahiptir ve sorumlu şekilde davranarak bu çabalara iştirak etmeleri beklenir. Her çalışan, görevlerini her zaman işyerinde uygulanan sağlık ve emniyet kurallarına uygun olarak yerine getirmek ve dönem dönem düzenlenen eğitim programlarına katılmak zorundadır. Yenilikçi sistemler ve yöntemler geliştirerek ürün ve hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili sağlık ve emniyet risklerini asgariye indirmek için çabalıyoruz. Ayrımcılık yapmama; Şirket bünyesinde temsil edilen personel ve kültür çeşitliliği, Portunus’un önemli bir varlığıdır. Bu nedenle istihdam politikalarında, prosedürlerinde ve uygulamalarında eşit fırsata büyük önem veriyoruz. Ayrıca cinsiyet, ırk, din, köken, yaş ve fiziksel yetenek veya çeşitliliğin diğer boyutlarını dikkate almadan çeşitliliğe değer veren, ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamına büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımızın dernek kurma özgürlüğüne saygı duyuyoruz. Portunus, yanlı hareket etmez, siyasi partilerin veya dini grupların sözcülüğünü yapmaz veya bunlara bağlı olmaz.
 
VII ) Uygulama Bu İş Ahlakı Kurallarının amacı, Portunus’un çalışma şekline yönelik ilkeleri belirlemektir. Tüm personelimizin Kurallarda yazan standartlara uymalarını bekliyoruz. Portunus bu konularla ilgili düzenlenen eğitim ve performans programlarıyla Kuralların uygulanmasını destekler. Çalışanlar soruları için müdürleriyle iletişime geçmeli veya Kurumsal Uyum Sorumlusundan veya diğer ilgili kurum görevlilerinden tavsiye almalıdır. Bir çalışanın olası bir ihlali rapor etmesi halinde, işiyle veya kariyeriyle ilgili olumsuz bir sonuç yaşamayacaktır. Portunus, yasayı ve yönetmelikleri, bu İş Ahlakı Kurallarını ve diğer Portunus politikalarını ihlal eden çalışanlara karşı iş feshine varabilecek disiplin cezaları uygulayacaktır.